Privacy- en cookiebeleid

In dit document worden de volgende met vet aangeduide definities gebruikt:
1. Privacybeleid: het door Vitamedia vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
2. Vitamedia: het communicatiebureau van Marian Vleerlaag en Irma van der Lubbe.
3. Website: de website van Vitamedia, te weten www.vitamedia.nl
4. Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van Vitamedia verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).
5. Gebruiker: elke gebruiker van de website.
6. Opdrachtgever, cliënt: elke derde die met Vitamedia een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van persoonsgegevens.
7. Vertrouwelijke gegevens: informatie die door Vitamedia wordt verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (onderzoek, interviews, nieuwsbrieven, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit privacybeleid van toepassing zijn.

Artikel 1. Algemeen
Vitamedia is in 2008 opgericht door Marian Vleerlaag en Irma van der Lubbe, tot dan toe ieder werkzaam als zelfstandig tekstschrijver voor met name gedrukte media. De afgelopen jaren heeft het bureau zich meer ontwikkeld in de richting van identiteit, strategie en online communicatie. Ten behoeve van de activiteiten van Vitamedia worden privacygevoelige gegevens aangeleverd of verkregen. Vitamedia behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de AVG/GDPR.

1. Doelstellingen van vastleggingen zijn:
– Het verkrijgen van contactgegevens die nodig zijn om (interview)afspraken te maken;
– Het verzamelen van contactgegevens voor het versturen van (online) nieuwsbrieven;
– Het verzamelen van gegevens via marktonderzoek.

2. Vitamedia verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
– gegevens die voortkomen uit interviews en marktonderzoeken.

3. Vitamedia verstrekt deze persoonsgegevens worden uitsluitend aan:
– de door de opdrachtgever/cliënt daartoe aangewezen personen binnen de organisatie;
– anderen, indien de opdrachtgever/cliënt zijn ondubbelzinnige toestemming daartoe heeft verleend en daar opdracht toe heeft gegeven.

Artikel 2. Geheimhouding
Vitamedia behandelt persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens altijd met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en, na 25 mei 2018, in de AVG / GDPR is bepaald.

Medewerkers Vitamedia zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of AVG/ GDPR dienen te behandelen. Voor zover Vitamedia derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor opdrachtgevers/cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 3. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens
De verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Vitamedia stelt ze niet ter beschikking aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van opdrachtgever/cliënt is of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4. Beveiliging, bewaring en verwijdering
Vitamedia bewaart bestanden op de twee individuele laptops. Deze laptops zijn beveiligd via Windows Defender dat regelmatig automatisch wordt geüpdated. Beide laptops delen een back-up in Dropbox. Lees hier hoe Dropbox voldoet aan de AVG-eisen: https://www.dropbox.com/nl_NL/security/GDPR.

Vitamedia ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en na 25 mei 2018 de AVG/GDPR, blijft gelden.

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie. Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

Artikel 5. Verstrekking van gegevens binnen Vitamedia
Persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens worden binnen Vitamedia uitsluitend ingezien en/of verwerkt door hetzij Marian Vleerlaag, hetzij Irma van der Lubbe. Artikel 6. Verstrekking van gegevens aan derden

Vitamedia zal de persoonsgegevens en de vertrouwelijke gegevens alleen aan derden doorgeven indien doorgeven geschiedt aan een door Vitamedia voor de in dit privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker Vitamedia een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking.

Op onze website zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Vitamedia draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Artikel 7. Inzage- en wijzigingsrecht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vitamedia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie of persoon te sturen. Indien u van (een van) deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over het privacybeleid van Vitamedia kunt u een e-mail sturen naar irmavanderlubbe@vitamedia.nl.

Artikel 8. Cookies
De website van Vitamedia gebruikt cookies om de website optimaal te laten functioneren. Wij maken ook gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken geen tracking cookies en weten dus niet vanaf welke plaats (IP adres) u onze website bezoekt.

Gebruik van sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van uw browser.

Websites van derden
Dit privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op websites van derden die verbonden zijn met onze website. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens op een betrouwbare en veilige manier verwerken.

Artikel 9. Wijzigingen in het privacybeleid

Vitamedia behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de website bekend worden gemaakt. Vitamedia adviseert opdrachtgevers, cliënten, deelnemers en gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 11 oktober 2018.

Vitamedia beheert uw gegevens zorgvuldig. Mocht u vinden of constateren dat dit niet het geval is of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met ons op.
Dit kan schriftelijk:

Vitamedia
T.a.v. Irma van der Lubbe
Nieuwstraat 23
1621 EA Hoorn

via email: irmavanderlubbe@vitamedia.nl
of telefoon 06-53895316.

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Op zoek naar een bevlogen, betrokken en nieuwsgierig communicatiebureau?

Bel Irma van der Lubbe 06 - 53 89 53 16 of Marian Vleerlaag 06 - 48 45 64 08.